اين همايش با شناسه 116582، به تصويب اداره کل آموزش مداوم کشور رسيده است.

توجه: مشمولين بازآموزي فقط از طريق سايت همايش قادر به ثبت نام خواهند بود. پس از ثبت نام در همايش و واريز وجه، ثبت نام آنان در سامانه آموزش مداوم مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون جهاد دانشگاهی توسط دبيرخانه همايش صورت خواهد گرفت.

گــروه‌هاي هــدف بازآموزي (همايش مديريت و کنترل عفونت‌های منتقله از خون)

گروه مادر

گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته
پزشكان و دامپزشکان پزشكان و دامپزشکان دکترای حرفه ای پزشکان عمومی* 1510 اول 11.5
دکترای حرفه ای و تخصصي دامپزشکان عمومي و متخصص 20 اول 6
گروه هاي داخلي بيماري هاي داخلي تخصص بیماریهای داخلی* 1710 اول 11.5
تخصص طب سالمندي 1736 اول 11.5
گوارش و كبد بالغين فوق تخصص گوارش و كبد بالغين 20245 اول 11.5
فوق تخصص گوارش بالغين (داخلی)* 2024 اول 11.5
بيماري هاي عفوني و گرمسيري تخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری* 1712 اول 11.5
فوق تخصص بيماري هاي عفوني و گرمسيري 2031 اول 11.5
فوق تخصص عفوني بالغين 20315 اول 11.5
كودكان عفوني كودكان فوق تخصص عفونی اطفال* 2026 اول 11.5
بيماري هاي كودكان تخصص بیماریهای کودکان 1711 دوم 8.25
تخصص كودكان 17115 دوم 8.25
علوم آزمايشگاهي علوم آزمايشگاهي تخصص تخصص علوم آزمایشگاهی 1749 دوم 8.25
دکترا هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون 1937 دوم 8.25
دکترا خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) 19375 دوم 8.25
دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی 1611 دوم 8.25
کارشناسی علوم آزمایشگاهی 1131 دوم 8.25
کارشناسی ارشد خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) 1445 دوم 8.25
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی 14131 دوم 8.25
ويروس شناسي دکترا ویروس شناسی 1933 دوم 8.25
کارشناسی ارشد ویروس شناسی 1444 دوم 8.25
كودكان گوارش كودكان فوق تخصص گوارش اطفال* 2028 سوم 5.75
گروه هاي داخلي بيماري هاي مغز و اعصاب تخصص بیماریهای مغزو اعصاب* 1714 سوم 5.75
جراحي عمومي- جراحي جراحي عمومي تخصص جراحی عمومی* 1733 سوم 5.75
زنان و زايمان تخصص زنان وزایمان* 1734 سوم 5.75
سايرتخصص هاي باليني پزشكي اجتماعي تخصص پزشکی اجتماعی 1715 سوم 5.75
گروه هاي داخلي خون و سرطان بالغين فوق تخصص خون و سرطان بالغین* 2017 چهارم 3.5
كودكان خون و سرطان كودكان فوق تخصص خون و سرطان اطفال* 2018 چهارم 3.5
علوم آزمايشگاهي ايمني شناسي دکترا ایمنی شناسی 1913 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی 1423 چهارم 3.5
مامايي مامايي دکترا مامایی* 19121 چهارم 3.5
کارشناسی مامایی* 1115 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد مامایی* 1419 چهارم 3.5
پرستاری پرستاري دکترا پرستاری* 1920 چهارم 3.5
کارشناسی تكنولوژي اتاق عمل 1149 چهارم 3.5
کارشناسی فوريتهاي پزشكي 1225 چهارم 3.5
کارشناسی اتاق عمل 1130 چهارم 3.5
کارشناسی هوشبري 1114 چهارم 3.5
کارشناسی پرستاری* 1110 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد اتاق عمل 14103 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاري اورژانس 14100 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاري داخلي – جراحي 14104 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاري سلامت جامعه 14105 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاري كودكان 14106 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد روان پرستاري 14107 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاري توانبخشي 1471 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاري سالمندي 1472 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه 1459 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان 1416 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاري نظامي 1473 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد تكنولوژي گردش خون 1481 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد بيهوشي 1486 چهارم 3.5
کارشناسی ارشد پرستاری* 1410 چهارم

3.5