کارگاه 1: فلوسایتومتری

محتوا:

  • مفاهیم پایه فلوسایتومتری
  • اصول انتخاب آنتی بادی و آشنایی با فلوروکروم ها
  • کاربردهای فلوسایتومتری در تحقیقات
  • کاربرد در تشخیص انواع لنفوم و لوسمی و بیماری های نقص ایمنی

مدرس: مهدي میر احمدی ، دانشجوي PhD بيوتکنولوژي دارويي، عضو گروه پژوهشي سلول هاي بنيادي و پزشكي ترميمي جهاد دانشگاهي خراسان رضوي

زمان و مکان: 5شنبه سوم آبان 1397، ساعت 12:45-10:30 صبح، چهارراه دکترا- دانشکده پرستاري

هزینه ثبت نام: 1.000.000 ریال