برنامه همایش در یک نگاه

(اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون)