محورهاي همايش:

  1. کنترل هپاتيت B تا سال 1410

  2. حذف و ريشه‌کني (Elimination) هپاتيت C تا سال 1410

  3. تازه‌هاي مراقبت و کنترل HIV/AIDS

  4. عفونت HTLV-1 و راهکارهاي پيشگيري از آن

  5. عفونت‌هاي همزمان منتقله از خون (HBV/HCV, HCV/HIV, HIV/HTLV co-infections)

  6. انتقال داخل خانوادگي (Intrafamilial) و مواجهات شغلی با عفونت های منتقله از خون

  7. انتقال خون و برنامه‌هاي کنترل عفونت

  8. فناوري‌هاي نوين در تشخيص عفونت‌هاي منتقله از خون

  9. CCHF و ساير عفونت‌های منتقله از خون

  10. کنفرانس دانشجويي عفونت های منتقله از خون