دبيرخانه همايش

آدرس: مشهد- ميدان آزادي- پرديس دانشگاه فردوسي- سازمان مرکزي جهاددانشگاهي مشهد- مرکز تحقيقات عفونت‌های منتقله از خون

به ما ایمیل بفرستید

تلگرام

  • تلفکس
    38830008- 051
  • تلفن همراه
    09029634741