پژوهشگران ارجمند!

جهت دريافت فايل مقالات پذيرفته شده در دو بخش اصلي و دانشجويي همايش عفونتهاي منتقله از خون بر روي لينک زير کليک نماييد.

BBI Accepted papers